ធ្វើ​ដំណើរ​យ៉ាងងាយស្រួល​ជាមួយ​នឹង Visa

ចាប់ពីជើងហោះហើរ សណ្ឋាគារ និងកន្លែងស្នាក់នៅ រហូតដល់ការញ៉ាំអាហារ និងការ​ទិញ​ទំនិញ សូមរីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនការធ្វើដំណើរផ្តាច់មុខជាមួយអ្នកបង់ប្រាក់ដោយ​ប្រើ Visa ។

ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន

ត្រូវទៅណា? ត្រូវធ្វើអ្វី? យើងបានជ្រើសរើសទីក្រុងល្អបំផុតសម្រាប់​ផ្តល់ជូនអ្នក។
Liberty statue in New York city with manhatttan background and sunset, New York, USA

រៀបចំផែនការធ្វើដំណើររបស់អ្នកជាមួយ Visa

ជំនួយទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការក្នុងការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។

សេវា Visa

ជំនួយ​ការ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ផ្នែកធ្វើដំណើរ​ឌីជីថល 24/7 របស់​អ្នក។

ផ្លាស់ប្ដូរ​បទពិសោធរបស់អ្នក​តាម​តម្រូវការ​របស់អ្នក

ការប្ដូរ​ប្រាក់

ចាត់ទុកវាជា​អ្នកបកប្រែដើម្បីរកកម្រៃ។

បើកម៉ាស៊ីនគិតលេខ

ជំនួយ​ផ្នែកធ្វើដំណើររបស់ Visa

គន្លឹះ និងធនធាន​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​សេចក្ដីត្រូវការ​របស់អ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម


ធនធានធ្វើដំណើរ​ផ្សេងទៀត

Open suitcase packed for travel with clothing, personal electronics, camera, wallet, airline tickets, passport and Visa card.

តម្រូវការ​ផ្នែកធ្វើដំណើរ

ព័ត៌មានធ្វើដំណើរ​សម្រាប់​ការ​មកដល់ជាអន្តរជាតិ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

Amazing panorama view of  New York city skyline and skyscraper at sunset. Beautiful night view in Midtown Manhatton.

nycgo.com

ការណែនាំបន្ថែមអំពីការធ្វើដំណើរ​​ដើម្បីជួយ​អ្នក​ជាមួយ​នឹង​ការរៀបចំ​ផែនការ​របស់អ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ការទូទាត់ដោយ​គ្មានទំនាក់ទំនង​

ប៉ះ​ដើម្បី​បង់ប្រាក់​នៅពេល​អ្នក​កំពុងធ្វើ​ដំណើរ។

ស្វែងយល់បន្ថែម