ធ្វើ​ដំណើរ​យ៉ាងងាយស្រួល​ជាមួយ​នឹង Visa

ចាប់ពីជើងហោះហើរ សណ្ឋាគារ និងកន្លែងស្នាក់នៅ រហូតដល់ការញ៉ាំអាហារ និងការ​ទិញ​ទំនិញ សូមរីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនការធ្វើដំណើរផ្តាច់មុខជាមួយអ្នកបង់ប្រាក់ដោយ​ប្រើ Visa ។

ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន

ត្រូវទៅណា? ត្រូវធ្វើអ្វី? យើងបានជ្រើសរើសទីក្រុងល្អបំផុតសម្រាប់​ផ្តល់ជូនអ្នក។
Hongdae shopping street

រៀបចំផែនការធ្វើដំណើររបស់អ្នកជាមួយ Visa

ជំនួយទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការក្នុងការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។

ធនធានធ្វើដំណើរ​ផ្សេងទៀត

Open suitcase packed for travel with clothing, personal electronics, camera, wallet, airline tickets, passport and Visa card.